ข้อมูลหน่วยงาน

poster0บรรยายสรุป 20 2ต

ตะพานหิน”    เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆ  ในตอนใต้ของอำเภอเมืองพิจิตร มีแม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน  บริเวณหมู่บ้านนี้มีสันหินดินดานหรือศิลาแลงขวางกั้นแม่น้ำน่าน ซึ่งชาวบ้านใช้เดินทางไปมาคล้ายกับเป็นสะพานหินข้ามแม่น้ำ  จึงนำชื่อสะพานหินนี้  มาเรียกชื่อ  หมู่บ้านว่า  “ตะพานหิน” ต่อมามีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนมากขึ้น  จึงได้แยกเป็น“กิ่งอำเภอตะพานหิน”เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2479 และได้ยกฐานะเป็น“อำเภอตะพานหิน”เมื่อวันที่ 1 เม.ย.  2482

บรรยายสรุป 3ต บรรยายสรุป 20 1ต

บรรยายสรุป 20 4ต บรรยายสรุป 20 5ต

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter