คู่มือประชาชน

38_Images

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อราชการได้แล้ว…คลิ๊ก https://www.info.go.th/#/th/search///

ติดต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ส่วนบังคับบัญชา

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

สำนักงานกำลังพล (สกพ.)

สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)

สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)

สำนักงานจเรตำรวจ (จต.)

สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)

สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)

กองการต่างประเทศ (ตท.)

กองสารนิเทศ (สท.)

สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)

กองบินตำรวจ (บ.ตร.)

กองวินัย (วน.)

ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.)

ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

ตำรวจภูธร ภาค 1 (ภ.1)

ตำรวจภูธร ภาค 2 (ภ.2)

ตำรวจภูธร ภาค 3 (ภ.3)

ตำรวจภูธร ภาค 4 (ภ.4)

ตำรวจภูธร ภาค 5 (ภ.5)

ตำรวจภูธร ภาค 6 (ภ.6)

ตำรวจภูธร ภาค 7 (ภ.7)

ตำรวจภูธร ภาค 8 (ภ.8)

ตำรวจภูธร ภาค 9 (ภ.9)

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

 

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter