จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ แนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้น้อมนำโครงการนี้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่ทำโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”จะเน้นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter