ประชุม กต.ตร.สภ.ตะพานหิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ภารกิจหลัก กต.ตร.สถานีตำรวจ มีบทบาทภารกิจในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ภ.จว. ให้เป็นไปตามนโยบายของก.ต.ช. และการบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ซึ่ง ก.ต.ช. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สถานีตำรวจในเรื่องดังกล่าว ไว้ในระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549
นอกจากนี้ กต.ตร.สถานีตำรวจ ยังมีภารกิจในการตรวจสอบติดตามผลตามคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ. 2549 อีกส่วนหนึ่งด้วย
 
แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter