ยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายแล้วท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและ จิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทาง ร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรมลง การแบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้แบ่ง ยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท คือ

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ห้ามผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขได้อนุญาต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มีรายชื่อดังต่อไปนี้  2CB (4-bromo-2,5 dimethoxyphenethylamine)  2CD (2,5 dimethoxy-4- ethylphenethylamine)  3-Methylfentanyl  3-Methylthiofentanyl  4-MTA (4-methylthioamphetamine)  Acetorphine  Acetyl-alphaMethylfentanyl  Alpha-Methylfentanyl  Alpha-Methylthiofentanyl  Amphetamine  Beta-Hydroxy-3- methylfentanyl  Beta-Hydroxyfentanyl  BZP (Benzylpiperazine)  Desomorphine  Dexamphetamine  Dihydroetorphine  Dimethoxyamphetamine  Dimethylamphetamine  DOB  DOET  Etorphine  Heroin  Ketobemidone  Levamphetamine  Levomethamphetamine  LSD  MDA  MDMA  Mecloqualone  Methamphetamine  Methaqualone  MMDA  MPPP  N-ethyl MDA หรือ MDE  N-hydroxy MDA หรือ N-OH MDA  Para-Fluorofentanyl  PEPAP  PMA  STP หรือ DOM  TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine)  Thiofentanyl  TMA

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ผลิต น าเข้า ขายโดยส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และจ าหน่ายให้แก่ผู้มีใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 2 เท่านั้น ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 นี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้จัดหา และมี กระบวนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานทั้งการผลิตและน าเข้า ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มีรายชื่อดังต่อไปนี้  Acetyldihydro codeine  Acetylmethadol  Alfentanil  Allylprodine  Alphacetyl methadol  Alphameprodine  Alphamethadol  Alphaprodine  Anilerdine  Benzethidine  Benzylmorphine  Betacetyl methadol  Betameprodine  Betamethadol  Betaprodine  Bezitramide  Clonitazene  Coca bush  Cocaine  Codeine  Codoxime  Concentrate of Poppy Straw  Dextromoramide  Dextropropoxyphene  Diampromide  Diethylthiambutene  Difenoxin  Dihydrocodeine  Dihydromorphine  Dimenoxadol  Dimepheptanol  Dimethylthiambutene  Dioxaphetylbutyrate  Diphenoxylate  Dipipanone  Drotebanol  Ecgonine  Ethylmethylthiam butene  Ethylmorphine  Etonitazene  Etoxeridine  Fentanyl  Furethidine  Hydrocodone  Hydromorphinol  Hydromorphone  Hydroxypethidine  Isomethadone  Levomethorphan  Levomoramide  Levophenacylmorphan  Levorphanol  Medicinal Opium  Metazocine  Methadone  Methadone Intermediate  Methyldesorphine  Methyldihydromorphine  Metopon  Moramide-Intermediate  Morpheridine  Morphine  Morphine Methobromide  Morphine N-Oxide  Myrophine  Nicocodine  Nicodicodine  Nicomorphine  Noracymethadol  Norcodeine  Norlevorphanol  Normethadone  Normorphine  Norpipanone  Opium  Oripavine  Oxycodone  Oxymorphone  Pethidine  Pethidine-Intermediate-A  Pethidine-Intermediate-B  Pethidine-Intermediate-C  Phenadoxone  Phenampromide  Phenazocine  Phenomorphan  Phenoperidine  Pholcodine  Piminodine  Piritramide  Proheptazine  Properidine  Propiram  Racemethorphan  Racemoramide  Racemorphan  Remifentanil  Sufentanil  Thebacon  Thebaine  Tilidine  Trimepridine

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ. 2531) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3) ซึ่งผู้รับอนุญาตต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนต ารับกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนก่อน จึงจะผลิต/หรือน าเข้าได้จากนั้นจึง สามารถขายให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ได้ ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 มีลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น ยาน้ าแก้ไอที่มี Codeine เป็นส่วนผสม ยาแก้ปวดที่มี Codeine เป็นส่วนผสม ยาแก้ไอที่มีฝิ่นเป็นส่วนผสม ยาแก้ท้องเสียที่มีDiphenoxylate เป็นส่วนผสม เป็นต้น

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เป็นสารตั้งต้นที่น าไปผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษได้ แต่มีประโยชน์ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งแปรรูป ผลิตสี ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตยา ใช้เป็นสาร ทดสอบในห้องปฏิบัติการ การมีสารประเภทนี้ไว้ใช้ประโยชน์จะต้องได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 4 เท่านั้น ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 มีรายชื่อดังต่อไปนี้  1-Phenyl-2-propanone  3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanon  Acetic Anhydride  Acetyl Chloride  Alpha – Ergocryptine  Alpha – Ergocryptinine  Anthranilic Acid  Beta – Ergocryptine  Beta – Ergocryptinine  Chlorpseudoephedrine  Elymoclavine  Ergocornine  Ergocristine  Ergocristinine  Ergometrine  Ergometrinine  Ergosine  Ergosinine  Ergosterol  Ergotamine  Ergotaminine  Ergothioneine  Ethylidine Diacetate  Isosafrole  Lysergamide  Lysergic Acid  N-acetylanthranilic Acid  Phenylacetic Acid  Piperonal  Safrole

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ทำให้เกิด การเสพติดได้ ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีรายชื่อดังต่อไปนี้  กัญชา  พืชกระท่อม  พืชฝิ่น  เห็ดขี้ควาย

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter