วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์

1438609574_vector_65_01

วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
“เทคโนโลยีทันสมัย เต็มใจให้บริการ ”

พันธกิจ

๑. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

๒. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน

๓. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๔. อำนวยความยุติธรรม  โดยยึดหลักนิติธรรม

๕. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี

๖. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์

๑. การบริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน
๒. การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติสุขของประชาชน
๓. การอำนวยความยุติธรรม
๔. ความมั่นคงของชาติ
๕. การควบคุมการจราจรและบริการสังคม
๖. การบริหารจัดการที่ดี

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter