โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ปัน้ำใจสู้ภัยยากจน

โครงการนี้ สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน มุ่งเน้นการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้โอกาส เด็กกำพร้า คนชรา คนพิการทางร่างกายและสมอง  ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือโรคร้ายแรง ผู้ยากจน ผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นการเบื้องต้น ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิถีชีวิตตำรวจกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเด็กกำพร้า คนชรา คนพิการทางร่างกายและสมอง  ผู้ป่วยโรคเอดส์หรือโรคร้ายแรง ผู้ยากจน ผู้ไร้ที่พึ่งอีกทั้งเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาสังคม ตลอดจนการเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่บุคคลรอบข้างและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจ   เพื่อมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter