โครงการ “ประชาคมชุมชนหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด)

สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทำโครงการ “ประชาคมชุมชนหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด) ขึ้น เพื่อมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

แบ่งปันกัน..share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter